Príhovor

 

Športová gymnastika je tradičným olympijským športom a osobitne mužská športová gymnastika patrí k tým športovým odvetviam, ktoré sa už neodmysliteľne spájajú s Bratislavou a akademickým športom, reprezentovaným telovýchovnou jednotou Slávia Univerzita Komenského. Už z jej názvu je zrejmé, že pôsobí pri najstaršej slovenskej vysokej škole univerzitného typu - Univerzite Komenského v Bratislave - čo však neznamená, že sa venuje výlučne len výchove študujúcich športovcov. Práve naopak, naša telovýchovná jednota a v jej rámci pôsobiaci Oddiel športovej gymnastiky sa zaoberajú prevažne výchovou a športovou prípravou mládeže od raného školského a predškolského veku až po reprezentantov.

I keď v ostatných rokoch sa slovenská športová gymnastika snaží nájsť svoje niekdajšie miesto v povedomí športovej verejnosti, v súčasnosti ešte stále nepatrí k tým športom, ktoré sa môžu pochváliť svojou celospoločenskou akceptáciou a rešpektom. Uvedomujúc si túto skutočnosť a vyvíjajúc snahu o dosiahnutie pozitívneho obratu v jej vývoji, Oddiel športovej gymnastiky TJ Slávia Univerzita Komenského sa rozhodol urobiť rozhodujúci krok k pozdvihnutiu gymnastického povedomia blízkeho okolia a verejnosti a priblížiť tak svoju doterajšiu športovú činnosť.

Veríme, že sa nám podarí aspoň touto formou oceniť snahu našich športovcov a trénerov o pozdvihnutie nádherného a všestranného športu, ktorým športová gymnastika nesporne je. Zároveň by sme chceli vysloviť poďakovanie všetkým tým, čo venovali športovej gymnastike a nášmu oddielu svoj čas, nadšenie a srdce, pretože tento šport vychováva z mládeže nielen športovcov, ale hlavne skutočných ľudí. Aj preto im patrí táto vďaka.

 

JUDr. Martin Modlitba
člen výboru gym. oddielu
TJ Slávia Univerzita Komenského